• For mænd
 • Hudlæge
 • Priser
 • Book tid

Persondatapolitik

1. Introduktion

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Klinik Nygaard ApS indsamler og bruger de personoplysninger, du har givet til Klinik Nygaard ApS. Vi respekterer personers ret til at få deres data behandlet på lovlig vis, og vi vil altid behandle din data i overenstemmelse med lovgivningen. 

Vores indsamling og behandling af dine personoplysninger sker indenfor rammerne af den gældende persondatalovgivning samt lovpligtige personoplysninger i forhold til Bekendtgørelse om kosmetisk behandling samt lovkrav fra Styrelsen for Patientsikkerhed . 

Du kan læse mere om Bekendtgørelse om kosmetisk behandling på dette link

2. Den dataansvarliges oplysninger

Klinik Nygaard ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget af dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Klinik Nygaard ApS
Bredgade 45, 1. sal
7400 Herning
CVR: 43 81 78 84
Telefon: 92 92 92 10
Kontakt@kliniknygaard.dk

3. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler følgende personoplysninger i forbindelse med behandling i klinikken.  Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

ALMINDELIGE OPLYSNINGER:

 • Navn
 • Adresseoplysninger
 • E-mail
 • Telefonnumre

VED ALLE KOSMETISKE BEHANDLINGER

 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger
 • Før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling  (Fotodokumentation, i forbindelse med kosmetisk behandling, foretages i henhold til “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”.)

VI KAN UDVEKSLE DINE PERSONOPLYSNINGER MED:

 • Medicinalfirmaer ved komplikationer
 • Patient Sikkerhedsstyrelsen
 • Klinikkens speciallæge
 • Forsikringsselskab
 • Læger/Hospital

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger.

Klinik Nygaard ApS indsamler oplysninger om dig på følgende måder:

Online booking:  Du afgiver selv dine oplysninger når du opretter din booking.

Telefon: Du afgiver selv dine oplysninger når du ringer ind i klinikken.

Mail: Du afgiver selv dine oplysninger over din mail. 

Fysisk fremmøde: I forbindelse med konsultation i klinikken. 

Hjemmeside: Du afgiver selv dine oplysninger når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Webshop: Ved køb i vores webshop.

Cookies: Ved brug af cookies på vores hjemmeside. Se forklaring længere nede på siden.

4. Vi indsamler følgende personoplysninger i forbindelse med behandling i klinikken

 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”)
 • Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.
 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores behandlinger på lovligvis.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

Hvis der ikke er hjemmel til legitim interesse eller det i øvrigt ikke fremgår af lovgivningen så vil der blive indhentet et samtykke.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit  samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

De almindelige oplysninger behandles efter de legitime interesser, hvor i mod de personfølsomme oplysninger ofte vil være dem der indhentes udtrykkeligt samtykke til.

Klinik Nygaard ApS anvender kun, som dataansvarlige, systemleverandører/og eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen. Af persondatalovens § 27, stk. 1, følger, at der som udgangspunkt kun må overføres oplysninger til et tredjeland, hvis dette land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

5. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål at kunne give dig den en lovlig og sikker behandling.

Ansatte hos Klinik Nygaard ApS har yderligere tavshedspligt. Det indebærer, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred, uden dit samtykke. 

Et samtykke til at udveksle dine personoplysninger, vil alene relatere sig til dit aktuelle behandlingsforløb. Grunden til, at vi indhenter dit samtykke til at kunne videregive dine helbredsoplysninger, skyldes at videregivelsen ofte er afgørende for den bedst mulige behandling. Vi indhenter og videregiver kun dine helbredsoplysninger, hvis det er nødvendigt og relevant for behandlingen.

Hvis du har valgt at samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra Klinik Nygaard ApS, indsamler og anvender vi endvidere dine personoplysninger til dette formål.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er følgende:

Behandling af helbredsoplysninger finder enten sted på baggrund af et samtykke jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a eller som følge af vores pligt til føre patientjournaler i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Behandling af dine almindelige personoplysninger, foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en aftale med Klinik Nygaard ApS jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Fremsendelse af tilbud og nyheder sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandling af dit CPR-nummer foretages med hjemmel i lov jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

6. Samtykke

Vi indsamler, behandler og videregiver i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevare dine personoplysninger i op til 10 år.

8. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

9. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Yderligere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du anmoder os om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det følger af lov, at vi ikke må slette personoplysningerne

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os 

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

RET TIL SLETNING

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Opbevaring og sletning

Alle patientoplysninger, som vi journaliserer hos Klinik Nygaard ApS bliver opbevaret efter “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” § 14, stk. 1. jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) § 3 stk. 3.1 må patientjournaler ikke slettes. Klinik Nygaard ApS skal til enhver tid kunne fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling i tilfælde af patientklagesager.

Øvrige personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når Klinik Nygaard ApS ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav m.v.

Du har altid ret til at modtage de informationer/den journal Klinik Nygaard ApS har på dig. 

11. Ændringer af vores persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre vores persondatapolitik  grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

12. Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

13. Kontakt

Har du spørgsmål til vores persondatapolitik, så er du velkommen til at kontakte os:

Klinik Nygaard ApS
Bredgade 45, 1. sal
7400 Herning
CVR: 43 81 78 84
Telefon: 92 92 92 10
Mail: Kontakt@kliniknygaard.dk

14. Cookies